Odredbe i uvjeti

Naša agencija je specijalizirana za organizirano individualno i grupno putovanje, transfere, avionske karte, privatni i hotelski smještaj. Izrađujemo Vaše želje i nemojte se ustručavati kontaktirati nas i mi ćemo se pobrinuti da imate izvrsno iskustvo.

UGOVOR O PUTOVANJU I OPĆI UVJETI ZA PUTOVANJE

1. Predmet ugovora
Predmet ovog Ugovora je uređenje međusobnih odnosa organizatora putovanja – putničke agencije L.C.T. TRAVEL d.o.o. (u daljnjem tekstu L.C.T.) i PUTNIKA, tj. izvođača putovanja u slučaju kada izvođač radova sklapa ovaj ugovor u ime treće osobe (u daljnjem tekstu PUTNIK). Ovaj ugovor o putovanju sadrži Opće uvjete i smjernice za putne aranžmane, tj. Odnosi se na program putovanja koji sadrži sve potrebne podatke. Ugovor se smatra obvezujućim nakon potpisivanja od strane zaposlenika agencije (zaposlenika agencije LCT ili bilo koje druge osobe ovlaštene za prodaju LCT putnih aranžmana) i od strane putnika i nakon potpunog plaćanja putnog aranžmana ili dijela plaćanje ako je uplata preostalog iznosa do ugovorenog datuma nesporno osigurana od strane putnika. Ako putnik nije u mogućnosti osobno potpisati Ugovor, Ugovor preuzima pravni učinak samo kada je L.C.T. prima cjelokupni dogovoreni iznos troška putnog aranžmana ili ako je to posebno dogovoreno, dio ugovorenog plaćanja i dokumentaciju koja nesporno osigurava plaćanje preostalog dijela uplate do dogovorenog datuma. Putnik se može prijaviti za putovanje u svim poslovnicama L.C.T. kao i druge ovlaštene agencije osobno, telefonom, internetom ili drugim sredstvima daljinske komunikacije. Prilikom sklapanja Ugovora putnik je dužan dostaviti osobne podatke i uredno dostaviti svu potrebnu dokumentaciju o organizaciji putovanja. Putnik jamči da je L.C.T.  dobio ispravne i valjane podatke potrebne za nesmetano obavljanje putovanja i prihvaća sve zakonske obveze koje proizlaze iz ovog Ugovora i zakonskih propisa.

2. Rezervacija i plaćanje
Kako bi potvrdio rezervaciju, prilikom registracije putnik plaća 30% od cijene putnog aranžmana (ako program ne odredi drugačije). Preostali iznos aranžmana plaća se najkasnije 21 dan prije početka putovanja ili se osigurava dokumentacija koja jamči nesporno plaćanje ukupnog troška putovanja. Ako putnik ne izvrši svoje obveze najkasnije 21 dan prije početka putovanja, rezervacija će se smatrati otkazanom bez mogućnosti povrata predujmova.
Za sve rezervacije, uključujući rezervacije “na zahtjev” (kada je u trenutku prijave putnik, kapacitet za individualni aranžman za određeni izlet u nedostupan, gdje L.C.T može osigurati dodatni prostor) L.C.T. naplaćuje naknadu za rezervaciju. U slučaju da prije polaska na put ostane manje od 21 dana, za takvu rezervaciju “na zahtjev”, odgovarajući dio cijene aranžmana plaća se prema uvjetima ovog ugovora.
Takvu zatraženu rezervaciju “na zahtjev” obrađuje L.C.T. u roku od dva radna dana), a putnik se o tome usmeno ili pismeno obavještava. Ako je L.C.T. ne obavijesti putnika o izvršenom ili nije u mogućnosti osigurati rezerviranje traženog aranžmana u navedenom roku,  uplaćeni iznos bit će vraćen putniku u cijelosti. Ako putnik ne prihvati traženu rezervaciju, koju je potvrdio L.C.T., naknade za plaćanje, uključujući pristojbe za rezervaciju, se ne vraćaju.
Za potvrdu rezervacije s “Fortuna sustavom” ili s ponudom “Last minute”, putnik je dužan odmah platiti cjelokupni iznos aranžmana ili osigurati nesporno plaćanje cjelokupnog iznosa aranžmana.

3. Troškovi
Cijene putovanja se oglašavaju u programu putovanja i vrijede od dana oglašavanja programa. U cijenu aranžmana ne uključuju se naknada za rezervaciju koja se dodatno naplaćuje prilikom rezervacije. Cijene navedene u L.C.T. Programima se temelje na ugovorima s našim partnerima i ne moraju biti u skladu s cijenama oglašenim na odredištu putnika, a eventualna razlika u cijeni ne može biti predmet pritužbe.
Organizator putovanja može predvidjeti da će putnik izvršiti plaćanje na licu mjesta određene usluge koja će se koristiti u inozemstvu u valuti zemlje u kojoj će se nalaziti. Za usluge koje se plaćaju na licu mjesta, putnik eventualne sporove podnosi izravno izvršitelju usluga.
L.C.T. može zahtijevati povećanje ugovorene cijene najviše 21 dan prije početka putovanja ako je nakon zaključenja ugovora došlo do promjene tečaja ili povećanja troškova prijevoza. To uključuje troškove goriva ili povećanje naknade za određene usluge (u zračnim lukama i drugim lukama i sl.) Što utječe na cijenu putovanja, gdje ranije nije bilo moguće znati za to. U tom slučaju, cijena aranžmana će se povećavati uzajamno na povećanje cijena kalkulativnih elemenata na bazi na kojoj se formira cijena. Putnik je dužan prihvatiti povećanje ugovorene cijene do 10%. Ako dođe do povećanja cijene veće od 10%, putnik ima pravo otkazati aranžman, ali je dužan obavijestiti L.C.T. u roku od 2 radna dana od primljene obavijesti. U slučaju otkazivanja aranžmana, putnik nema pravo na naknadu štete. Ako putnik ne dostavi svoj otkaz  L.C.T.-u u pisanom obliku u navedenom roku, pretpostavlja se da se slaže s promjenom cijene.

4. Kategorizacija i opis usluga
Ponuđeni hoteli, apartmani ili bilo koji drugi objekti na L.C.T. opisani su prema službenoj kategorizaciji dotičnih zemalja u trenutku izdavanja programa. Ističemo da se lokalna kategorizacija u pojedinim zemljama uvelike razlikuje. Smještaj, hrana, udobnost i druge usluge pod nadzorom su lokalnih i nacionalnih turističkih vlasti, a standardi smještaja i usluga su različiti i ne mogu se uspoređivati. L.C.T. ne preuzima odgovornost za bilo koju usmenu ili pisanu informaciju koja nije u skladu s opisom usluga i objekata u L.C.T. programu koji vrijede za navedena putovanja, a koje je možda isporučio L.C.T. zaposlenika ili bilo koje treće osobe.
Smještaj u sobama ili apartmanima određuje lokalno recepcija. Ako putnik nije posebno naručio sobu / stan s određenim karakteristikama, prihvatit će svaku službeno registriranu i dostupnu sobu / apartman u svakom pojedinom objektu ili odredištu opisanom u programu putovanja. Smještaj nije moguć prije 13:00 sati na dan početka korištenja usluga, a isti će se isprazniti do 10:00 sati na dan završetka korištenja usluga, ako to nije drugačije navedeno u programu putovanja. Za naknadne dolaske u smještajne objekte (nakon 20:00 sati) potrebno je obavijestiti L.C.T. prije toga, najkasnije jedan dan prije odlaska na putovanje, ako takav kasniji dolazak nije bio predviđen u programu putovanja.

5. Putne isprave, poštivanje propisa
Putnik koji se registrira za inozemno putovanje mora posjedovati valjane putne isprave. Tijekom registracije ili do roka navedenog u programu, putnik će osigurati L.C.T. sa svim bitnim podacima i dokumentima potrebnim za dobivanje vize za zemlju putovanja. L.C.T. ne jamči dobivanje vize. Ako putnik ne ispuni navedene obveze ili se zahtjev za dobivanje vize odbije, smatrat će se da je putnik prekinuo putovanje.
Putnik mora poštivati carinske, valutne i druge propise. Ako putnik ne može nastaviti putovanje zbog nesukladnosti s propisima, snosi sam sve nastale troškove i posljedice istog. Ako putnik izgubi putne isprave ili otkrije da je isti ukraden za vrijeme trajanja putovanja, dužan je osigurati nove dokumente o svom trošku. Putnik je dužan osigurati da osobno, njegove isprave i prtljaga ispunjavaju uvjete propisane vizom, graničnim, carinskim, zdravstvenim i drugim propisima Republike Hrvatske, kao i zemalja u koje će putovati. Putnik je dužan poštivati pravila ponašanja u ugostiteljskim i hotelskim objektima te surađivati s predstavnikom organizacije putovanja i pružatelja usluga u dobroj vjeri. U slučaju nepridržavanja navedenih obveza, putnik je odgovoran za nastalu štetu, a L.C.T. ne preuzima nikakvu odgovornost za takvu štetu. U tom slučaju, putnik je dužan na recepciji podmiriti iznos štete vlasniku objekta (hotela, stana itd.).
Tijekom potpisivanja ugovora, L.C.T. će obavijestiti putnika o izvorima informacija o zemlji u kojoj putnik putuje, uključujući mišljenje Ministarstva vanjskih poslova Republike Hrvatske. Svakom putniku preporučujemo da se informira na web stranici www.mvp.hr i pregledava popis zemalja visokog i umjerenog rizika prema mišljenju MVP-a Hrvatske.
Za sve putnike koji nisu državljani Hrvatske i koji nemaju hrvatsku putnu dokumentaciju, preporučujemo da prije plaćanja putnog aranžmana putnik osobno upita zemlju putovanja i uvjete koje je potrebno ispuniti za putovanje u tu zemlju, uzimajući u obzir razlike u odredbama koje vrijede za građane pojedinih zemalja. L.C.T. može uputiti putnika na izvor informacija, ali ni na koji način ne preuzima odgovornost za posljedice koje mogu nastati za putnika zbog nepoštivanja tih odredbi.
Nevažeće putne isprave, tj. Neodobrene vize koje kao posljedicu zahtijevaju prekid putovanja, ne ograničavaju L.C.T. i uvjeti su za prekid putovanja. L.C.T. odbija svaku odgovornost za štete koje mogu nastati zbog nepoštivanja odredbi pojedinih zemalja ili onih koje mogu proizvesti nevažeće putne isprave.

6. Putno osiguranje
Sukladno Zakonu o pružanju usluga u turizmu, zaposlenici agencije dužni su putniku ponuditi „paket“ putnog osiguranja koji se sastoji od: dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja za vrijeme boravka u inozemstvu, osiguranja od nezgode, osiguranja prtljage i osiguranja od otkaza putovanja. Potpisivanjem ugovora putnik potvrđuje da je ponuđen paket putnog osiguranja. U slučaju da putnik zatraži navedeno osiguranje, može ga izravno sklopiti s bilo kojim pružateljem osiguranja ili s L.C.T.-om, gdje L.C.T. djeluje samo kao posrednik.

7. Osiguranje od otkaza putovanja

Ako putnik prilikom registracije putovanja predvidi da može otkazati putovanje zbog specifičnih situacija, preporučujemo plaćanje police osiguranja od otkaza putovanja. Osiguranje od otkaza ne može se platiti retroaktivno, samo tijekom procesa registracije.
Osiguranje od otkaza primijenit će se samo u sljedećim situacijama, uz obveznu pisanu potvrdu: vojni prijedlog, bolest, smrt člana uže obitelji. Ako putnik ne posjeduje politiku otkazivanja putovanja i mora prekinuti svoje putovanje i ima potvrdu o vojnoj prijevari, bolesti ili smrti, L.C.T. zadržava pravo isplate u skladu s propisima navedenim u članku 8. ovog Ugovora. Po prestanku putnog aranžmana, troškovi za dobivanje vize se ne isplaćuju čak i ako putnik ima polisu osiguranja od otkaza. Uz plaćanje polise osiguranja od otkaza, putnik prenosi sva svoja potraživanja na pružatelja osiguranja u polici otpremnina u posjedu, te L.C.T. dužan je putniku osigurati svu potrebnu dokumentaciju za ostvarivanje zahtjeva putnika prema pružatelju osiguranja, a koja se odnosi na putni aranžman. Svi uvjeti otkazivanja navedeni su u polici osiguranja i preporučujemo da ih svaki putnik pažljivo pročita.

8. Prekid putovanja od strane putnika

Ako putnik otkaže plaćeni aranžman putovanja, L.C.T. zadržava sljedeće iznose ukupnih troškova putnog aranžmana (ako program ne navodi drugačije):
Europska putovanja, odmor
– do 30 dana prije polaska 10% od cijene aranžmana, ne manje od 100 HRK
– 29-22 dana prije polaska 30% cijene aranžmana
– 21-15 dana prije polaska 40% cijene aranžmana
– 14-8 dana prije polaska 80% cijene aranžmana
– 7-0 dana prije i poslije polaska 100% cijene aranžmana

Navedeni troškovi odnose se na promjene datuma odlaska ili smještajnih objekata, kao i na sve ostale značajne promjene. L.C.T. naplaćuje stvarne troškove zamjene ako putnik – ugovaratelj raskine ugovor o putovanju, i nađe drugog klijenta za istu rezervaciju koja zadovoljava sve uvjete za trošenje navedenog aranžmana.
Ako putnik nije uplatio preostali iznos ili je osigurao nesporno plaćanje putnog aranžmana 21 dan prije odlaska, L.C.T. smatrat će da je putnik otkazao rezervaciju, bez mogućnosti isplate plaćenog predujma za putni aranžman.

9. Promjena programa putovanja od strane L.C.T-a
Ako L.C.T. značajno mijenja program, smještaj ili troškove prije početka putovanja, dužni su o tome odmah obavijestiti putnika u pisanom obliku. Putnik može izmijeniti program ili ga prihvatiti ili odbiti u roku od 2 radna dana od primitka L.C.T. obavijesti. U slučaju odbijanja ili nepridržavanja ponude, L.C.T. dužan je putniku vratiti plaćene troškove u roku od 7 radnih dana. U slučaju prihvaćanja, zamjenski putni aranžman koji L.C.T. nudi će se smatrati novim ugovorom o putovanju, u kojem putnik daje pravo na sva potraživanja prema L.C.T. iz bilo koje pravne osnove koja proizlazi iz početnog ugovora.
Ako L.C.T. nije ponudio veći dio ugovorenih usluga ili ako procjenjuju da neće biti u situaciji da osiguraju provedbu većeg dijela ugovorenih usluga nakon početka putovanja, L.C.T. može na svoj teret, uz ispunjavanje uvjeta putnika, izvršiti promjene u programu za nastavak putovanja i po potrebi nadoknaditi putniku razliku u cijeni između ugovorenih i ponuđenih usluga. Uz pisanu suglasnost putnika, L.C.T. može zamijeniti neizvršeni dio usluga s nekom drugom uslugom, pri čemu putnik ima pravo tražiti zahtjeve od L.C.T. za takav međusobno ugovoreni izmijenjeni dio putovanja u odnosu na sklopljeni ugovor o putovanju.
L.C.T. ovlašten je potpuno ili djelomično raskinuti ugovor jednostranom izjavom, bez obveze naknade štete putniku, u slučaju vanjskih neuobičajenih i nepredvidivih okolnosti koje nisu mogle biti spriječene, izbjegnute ili otklonjene, te ako su postojale u vrijeme sklapanja ugovora za organizaciju putovanja, bio bi opravdani razlog da L.C.T. ne sklapa ugovor. U tom slučaju, putnik ima pravo na povrat uplaćenog iznosa u cijelosti, tj. Razliku u cijeni između ugovorenih i ponuđenih usluga.
L.C.T. zadržava pravo otkazati putovanja, najkasnije 5 dana prije početka putovanja, ako je putovanje otkazano od strane organizatora putovanja za koji je L.C.T. bio posrednik u prodaji navedenog putnog aranžmana ili ako se minimalni broj putnika potreban za realizaciju putnog aranžmana navedenog na svakom pojedinom programu putovanja nije registrirao za određeno putovanje ili iz nekog drugog opravdanog razloga.
L.C.T. zadržava pravo promjene datuma ili sata putovanja zbog promjena u rasporedu letova ili zbog nepredvidivih okolnosti, kao i pravo na promjenu smjera putovanja ako se uvjeti putovanja promijene (promjena rasporeda leta, sigurnosna situacija) u određenoj zemlji, prirodne katastrofe ili druge situacije u kojima L.C.T. nema utjecaja), bez naknade štete, u skladu s važećim propisima u domaćem i međunarodnom prometu.
L.C.T. neće biti odgovoran za promjene zbog nepredvidivih okolnosti i više sile tijekom putovanja.
Za sva putovanja u kojima je L.C.T. glavni organizator, primjenjuju se ovi Opći uvjeti, osim u slučaju kada je L.C.T. posrednik, tj. nije glavni organizator putovanja. Takvi će se aranžmani posebno odrediti i na njih će se primjenjivati opći uvjeti odgovornog organizatora. L.C.T. neće biti odgovoran za provedbu turističkih aranžmana drugih organizatora. Izvršenjem ugovora, PUTNIK prihvaća program i uvjete putovanja u cijelosti.

10. Rješavanje prigovora
Putnik ima pravo podnijeti prigovor zbog neispunjenog dogovorenog servisa. Putnik je dužan L.C.T.-u podnijeti prigovor u roku od 8 dana nakon završetka putovanja. Žalbe izdane nakon isteka roka od 8 dana neće se uzeti u razmatranje. Naglašavamo da je u najboljem interesu putnika da u dobroj volji  pokaže prigodu rješavanja prigovora tijekom putovanja i da na licu mjesta dostavi svoj pismeni prigovor davatelju usluge (recepcija, prijevoznik, ugostitelj ili putničkoj agenciji u odredištu) i zatražiti pismenu potvrdu od davatelja usluga da su primili pritužbu. Svaki putnik – ugovorni prijevoznik podnosi prigovor pojedinačno. L.C.T. neće uzeti u razmatranje žalbe skupine. L.C.T. je dužan izdati pisano rješenje za pritužbu u roku od 15 dana od primitka prigovora, a to treba učiniti na način na koji je pritužba zaprimljena (e-mailom, poštom ili osobnom dostavom na koju će se odgovoriti putem pisanog paketa s povratnicu). L.C.T. će riješiti samo one prigovore u kojima putnik podnosi dokaze da je podnio pritužbu davatelju usluge na licu mjesta i da se uzrok ne može ukloniti na licu mjesta. Ako je krivica L.C.T. program ili dio usluge nije bio ispunjen, putnik ima pravo na naknadu do visine stvarne vrijednosti neiskorištene usluge i to ne može uključivati već iskorištene usluge kao i cjelokupni iznos aranžmana. U slučaju ugovora u last minute ili ugovorima u kojima putnik saznaje naziv smještaja po dolasku na odredište (promocije kao što su sreća, rulet, bez imena, as, jocker …), putnik će prihvatiti sve inherentne rizike. Takva putovanja uključuju nepredvidive uvjete koji ne mogu kontrolirati ni na koji način. Štoviše, putnik se odlučio za ovu vrstu aranžmana zbog posebne cijene. Putnik je dužan obavijestiti L.C.T. o svim činjenicama u vezi s njegovim zdravljem, navikama, itd. koje mogu ugroziti napredak putovanja (ako je zbog zdravstvenih ili drugih razloga nužna određena vrsta hrane, ako je kronično bolesna, ako su prisutne alergije, itd.) , U nekim programima navode se posebna pravila putovanja koja uključuju obvezno cijepljenje i pribavljanje odgovarajuće dokumentacije. Putnik je dužan izvršiti obvezno cijepljenje, kao i potvrdu i dokumentaciju. Preporučujemo dobivanje police zdravstvenog osiguranja. Za sve progovore nadležan je Državni inspektorat, Turistička inspekcija, Šubićeva 29, 10000 Zagreb.

12. Prtljaga
Prijevoz prtljage određene težine je besplatan. Za zračni prijevoz, putnik plaća višak prtljage u skladu s važećim propisima i cijenama prijevoznika. Djeca do 2 godine nemaju pravo na besplatan prijevoz prtljage. L.C.T. ne preuzima odgovornost za izgubljenu ili oštećenu prtljagu. Zahtjevi za izgubljenu prtljagu upućuju se prijevozniku ili hotelu. Za zračni prijevoz, zrakoplovna tvrtka je isključivo odgovorna za prtljagu, na temelju propisa koji vrijede za zračni promet. U slučaju gubitka prtljage putnik popunjava PIR obrazac zrakoplovne tvrtke koja je izvršila prijevoz i dostavlja navedeni obrazac predstavniku zrakoplovne tvrtke, te zadržava jedan primjerak. Na temelju ispunjenog obrasca, zračni prijevoznik plaća naknadu sukladno propisima koji vrijede za unutarnji i međunarodni zračni promet putnika.
U slučaju gubitka prtljage u hotelu, putnik šalje zahtjev u hotel u kojem je izgubljena prtljaga. Preporučujemo uzimanje police osiguranja prtljage.

13.Osiguranje u slučaju nesposobnosti plaćanja ili stečaja organizatora putovanja
U skladu sa Zakonom o pružanju turističkih usluga, L.C.T. je sklopio s Osigurateljem Ugovor o osiguranju u slučaju insolventnosti ili stečaja organizatora putovanja, u slučaju da putnička usluga nije izvršena, odnosno za povratak putnika u mjesto polaska.

14. Zaštita osobnih podataka
Putnik dobrovoljno daje osobne podatke. Osobni podaci putnika nužni su u procesu realizacije ugovorenih putnih aranžmana i koriste se za daljnju komunikaciju. L.C.T. se obvezuje da osobni podaci putnika neće napustiti zemlju osim u svrhu realizacije ugovorenih putnih aranžmana. Iznimka od davanja osobnih podataka trećim osobama odnosi se na sklapanje police osiguranja putovanja, tj. Ako putnik zaključi policu osiguranja, njegovi podaci će se zatim proslijediti davatelju osiguranja. Osobni podaci putnika bit će pohranjeni u bazi podataka, u skladu s Odlukom Upravnog odbora o metodama prikupljanja, obrade i zaštite osobnih podataka. Putnik je suglasan da se njegovi osobni podaci mogu koristiti u svrhu realizacije dogovorenog dogovora i za marketinške događaje L.C.T-a.

15. Informacije
Obavijest koju putnik primi na mjestu registracije ne obvezuje organizatora u većoj mjeri od obavijesti i informacija navedenih u samom programu putovanja.

16. Završne odredbe
Ovi uvjeti i smjernice za putovanja isključuju sve trenutne uvjete i smjernice za putovanje. Opći uvjeti i smjernice za putovanje sastavni su dio ugovora sklopljenog između putnika i L.C.T.-a ili ovlaštenu turističku agenciju u kojoj se putnik prijavio za putovanje u organizaciji L.C.T. Stranke su suglasne da se sve eventualne sporne situacije rješavaju sporazumno. Naprotiv, u slučaju spora, sud koji je podložan pravnom lijeku je Splitski sud, u kojem se primjenjuje hrvatsko zakonodavstvo.

GDRP

U skladu s Općim odredbama o zaštiti podataka -GDPR, moramo vas obavijestiti da prilikom postavljanja rezervacije i pri prijavi na mjesto smještaja pristajete na predočenje osobnih dokumenata, odnosno dostaviti osobne podatke (ime i prezime) , vrstu i broj vašeg osobnog dokumenta, spol, državu i adresu prebivališta, s datumom rođenja i državljanstvom), sve za evidenciju turista u informacijskom sustavu turističkih zajednica Republike Hrvatske – eVisitor (Zakon o boravku porez, Narodne novine 152/08).

Osobni podaci prikupljaju se za statističku obradu i koriste ih Turističke zajednice, tijela javne vlasti i ministarstva vezana za ovaj postupak (Ministarstvo turizma i Turističke inspekcije, Ministarstvo unutarnjih poslova i Ministarstvo financija – Carinski organi).

Svako neovlašteno korištenje, objavljivanje, promjena, obrada, reprodukcija, distribucija, snimanje ili prijenos ili bilo koji drugi oblik neovlaštenog korištenja takvih osobnih podataka strogo je zabranjen.

L.C.T. Travel d.o.o. turistička agencija, Split, Kukuljeviceva 9, P.J. Ruđera Boškovića 13
Split, 01.02.2016.

This post is also available in: Engleski